AI will empower every organization.

AI innebär förändring

Den pågående digitala transformation innebär en stor förändring för de flesta människor och företag. Idag finns AI-lösningar som kommer att ha minst lika stor transformerande kraft för individer, organisationer och samhället.  

De allra flesta av oss använder AI utan att vi kanske tänker på det. Vi googlar, använder sociala media, dikterar email eller använder kreditkort. Samtidigt utvecklas i rask takt nya tillämpningar i alla branscher, t ex hos bilföretag, banker, sjukvård, tjänsteföretag, jordbruk och inom välfärden. Vanliga tillämpningsområden för AI har blivit kundtjänst, administration, juridik, ekonomi och personlig effektivitet.

Eftersom AI hjälper människor med många deluppgifter i sina arbete, ibland så långt att vissa deluppgifter helt automatiseras, får AI en stor påverkan på flera yrkesroller. Några förmågor blir mindre efterfrågade samtidigt som efterfrågan ökar på mer abstrakta förmågor som problemlösning, kritiskt tänkande och gott omdöme.

De möjligheter att ta tillvara på effektiviseringar, högre kvalitet och bättre service som AI innebär bromsas inte längre av brist på tillgänglig teknik men tar snarare olika lång tid beroende på organisationers olika förmåga till omställning. En organisations förändringskompetens är redan nu mer avgörande för framgång än tillgången till teknisk kompetens.
De organisationer som tidigt valt att använda AI  har i några fall kunnat utnyttja detta försprång för att förändra inte bara sin egen bransch.

Tjänster

LimeTreeLake hjälper organisationer utnyttja de möjligheter som AI ger.

Tillsammans med våra kunder utvärderar vi organisationens specifika förutsättningar. Vi gör analyser av möjligheter och konsekvenser för våra kunder.

Vi är också frekvent anlitade som föredragshållare såväl företagsinternt som på öppna konferenser.

Vi stödjer organisationer som vill utnyttja AI:s möjligheter på många olika sätt beroende på organisationens specifika behov, t ex:

  • Stöd till styrelser och medverkan i Advisory Board
  • Inspiration genom föredrag, företagsbesök och workshops
  • Produktutvärdering
  • Rekrytering
  • Metodstöd
Ett praktiskt exempel på vägval man ofta tidigt kan ställas inför är hur mycket egen kompetens man ska bygga upp inom AI och hur mycket man vill köpa färdigt. Inom det senare finns helt olika lösningar i form av stora leverantörer som erbjuder tjänster som service och många små växande leverantörer som erbjuder specialiserade produkter och tjänster i området.

Om oss

LimeTreeLake har en bred och djup kompetens inom strategiska val för AI och kundtjänst.

Inom LimeTreeLake finns många års erfarenhet av att utveckla organisationer i flera branscher med hjälp av AI. Det har skett genom specifika uppdrag men också genom styrelsearbete, advisory board och olika typer av inspirationsarbete. Det finns ofta avgörande val man ställs inför när man antingen proaktivt vill utnyttja AI:s möjligheter eller när man upptäcker nya aktörer med nya affärsmodeller i sin egen bransch.

LimeTreeLake har också en omfattande erfarenhet från mer generellt strategiarbete inom it-området genom ledande befattningar från både näringsliv och offentlig verksamhet. Det senare gäller inom såväl lokal som central förvaltning, t ex arbete från departementen för att öka takten i den digitala transformationen av myndigheter.

LimeTreeLake är också anlitade som föreläsare på flera konferenser och universitet i Europa och USA.

Kontakt

Göran Lindsjö

goran (at) limetreelake.com
+1 (302) 260 0691
www.limetreelake.com